Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

cropped-literackie-spa-miejska-biblioteka-publiczna-w-bychawie-500.png

Godziny otwarcia
• pn. wt. czw. pt. 9-17
• środa 9-19
• sobota 8-15

Konkurs „Sweet focia z książką”

alt


REGULAMIN KONKURSU „SWEET FOCIA Z KSIĄŻKĄ”

CELE KONKURSU „SWEET FOCIA Z KSIĄŻKĄ”: 

– uświadomienie przyjemności płynącej z obcowania z książką

– zgromadzenie fotografii, które stworzą zbiorowy portret czytelników biblioteki

ORGANIZATOR I ADRESACI

1.      Organizatorem jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

2.      Uczestnikami mogą być Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie oraz jej filii w Bychawce i Starej Wsi Pierwszej

3.      W sytuacji gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia, jego udział w konkursie może się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1.      Każdy uczestnik może  zgłosić do konkursu  jedną pracę. Ma to być „sweet focia” wykonana z ręki, na której będzie zarejestrowana chwila z książką, ważną dla Autora fotki.

2.       Zgłoszenie zawierające „sweet focię” wraz z jednozdaniowym opisem wyślij na adres: biblioteka.bychawa@gmail.com. W mailu podaj swoje dane: imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Dodaj również formułę: „Zapoznałem się z regulaminem konkursu ph. „Sweet focia z książką” oraz akceptuję jego treść”

3.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z  wyrażeniem zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają regulamin konkursu

OCENA PRAC I NAGRODY W KONKURSIE

1.      Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

2.      Zdjęcia będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

– zgodność z techniką wykonania zdjęcia

– oryginalność

– spójność tematu, wykonania oraz opisu zdjęcia

3.      Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody

4.       O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie

5.      Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej 

TERMINARZ

1.      Nadsyłanie prac: do 17 kwietnia 2014 do godz. 23.59

2.      Ocena prac: do 22 kwietnia 2014 r.

3.      Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.biblioteka.bychawa.pl oraz na facebooku            23 kwietnia 2014 r. W tym dniu przypada Światowy Dzień Książki

4.      Odsłonięcie zbiorowego portretu czytelnika oraz wręczenie nagród  odbędzie się 8 maja 2014 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. Niech to będzie taki uroczy prezent od Czytelników dla Bibliotekarzy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Sweet focia z książką”

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE „Sweet focia z książką” 

I.                   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko)
w  Konkursie „Sweet focia z książką”.

II.                Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

III.             Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 ………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

 ………………………………………………………………………………..
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu