Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie logo

Godziny otwarcia
od poniedziałku do soboty
pn. wt. czw. pt. 9-17 • środa 9-19 • sobota 8-15

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej biblioteka.bychawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego biblioteka.bychawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.11.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.12.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Cywińska, adres poczty elektronicznej b.cywinska09@gmail.com.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34,  23-100 Bychawa

Siedziba biblioteki mieści się na I piętrze budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony północnej, liczba schodków: sześć,  drugie od strony południowej z podjazdem dla wózków. Brak barierek zabezpieczających.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze. W budynku nie ma windy. Brak  toalet dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i  pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Oddział Pedagogiczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie, ul. Lubelska 2,  23-100 Bychawa

Siedziba biblioteki mieści się na I piętrze budynku trzykondygnacyjnego. Do budynku prowadzi  jedno wejście. W budynku nie ma windy. Brak dostępu dla osób na wózkach. W budynku  nie ma toalet dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i  pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Filia Biblioteczna w Starej Wsi Pierwszej, Stara Wieś Pierwsza 68B,  23-100 Bychawa

Siedziba biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Do budynku prowadzi  jedno  wejście. W budynku nie ma windy. Brak dostępu dla osób na wózkach. W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i  pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Filia Biblioteczna w Bychawce, Bychawka 113, 23-100 Bychawa

Biblioteka mieści się w budynku parterowym. Do budynku prowadzi jedno wejście. Posesja, na której posadowiony jest budynek znajduje się na wzniesieniu, do którego prowadzą schody (siedem stopni) bez podjazdu i barierek zabezpieczających. W bibliotece nie ma toalet dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i  pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.